Follow
Newsletter

Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Ile wynosi kuroniówka w 2023?

Jeśli straciłeś pracę, lepiej szybko szukaj nowej. Mimo waloryzacji stawka zasiłku dla bezrobotnych wciąż jak jałmużna.
zasiłek dla bezrobotnych
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek? Foto: ngkaki/canva.

Zasiłek dla bezrobotnych (potocznie kuroniówka) to świadczenie, którego celem jest pomoc w przetrwaniu osoby pozostającej przez jakiś czas bez pracy. Należy się jednak wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, a jego kwota jest na tyle niska, by “przymusić” do efektywnego poszukiwania nowego zajęcia. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku brutto, a ile netto? Kto może go otrzymać, jak długo jest wypłacany i gdzie złożyć wniosek o “kuroniówkę”?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 brutto?

Od 1 czerwca 2023 r. zasiłek dla bezrobotnych, ze stażem pracy wynoszącym od 5 do 20 lat wynosi:

 • 1491,90 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 1171,60 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Jeśli Twój staż pracy jest krótszy, należy Ci się jedynie 80 procent zasiłku dla bezrobotnych, a więc:

 • 1193.52 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 937,28 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Jeśli Twój staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, należy Ci się 120 procent zasiłku dla bezrobotnych, a więc:

 • 1193.52 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 937,28 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

WAŻNE! Przed waloryzacją świadczenia, a więc do 31 maja 2023 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 1304,10 zł (przez pierwsze 90 dni) oraz 1024,10 zł za okres powyżej 90 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 netto, czyli ile kuroniówki na rękę?

W przypadku osób z minimum 5-letnim stażem pracy stawka netto zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 r. wynosi:

 • 1058,13 zł netto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 840,70 zł netto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 5 lat, należy Ci się 80 procent stawki zasiłku dla bezrobotnych, a więc:

 • 855,36 zł netto zł netto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 681,44 zł netto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Jeżeli przepracowałeś dłużej niż 20 lat, należy Ci się 120 procent stawki zasiłku dla bezrobotnych, co przekłada się na kwotę:

 • 1260,90 zł netto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 1000,06 zł netto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych należy Ci się pod warunkiem, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy przepracowałeś minimum 365 dni (12 miesięcy) na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę agencyjną, otrzymując wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalna krajowa.

Jeśli w tym czasie zarobkowałeś wykonując pozarolniczą działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych również Ci się należy, pod warunkiem że kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosła minimum tyle, co minimalne wynagrodzenie.

Kuroniówka przysługuje Ci także, jeśli:

 • wykonywałeś pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • byłeś zatrudniony za granicą i przybyłeś do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • byłeś zatrudniony, pełniłeś służbę lub wykonywałeś inną pracę zarobkową i osiągałeś wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • wykonywałeś pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj! Jeśli nie jesteś pewny, czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych, więcej informacji uzyskasz na stronie praca.gov.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, niezbędne będzie zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia (zgłaszająca gotowość do podjęcia pracy). Co istotne, aby nie mogą przysługiwać Ci w tym czasie inne świadczenia, jak np. emerytura czy renta.

WAŻNE! Jeśli spełniasz warunki do otrzymania świadczenia, zasiłek dla bezrobotnych należy Ci się od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ile czasu można pobierać kuroniówkę?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi standardowo 180 dni. Czas ten dotyczy jednak wyłącznie obszarów, w których stopa bezrobocia jest niższa niż 150% krajowej.

Jeśli jednak stopa bezrobocia przekracza tę wartość, to możesz pobierać zasiłek przez okres 12 miesięcy.

Roczny zasiłek dla bezrobotnych przysługuje Ci także bez względu na stopę bezrobocia w danym obszarze, jeśli:

 • masz powyżej 50 lat i posiadasz jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
 • masz na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, a Twój małżonek także ma status bezrobotnego, ale utracił prawo do zasiłku z powodu okresu jego pobierania, lub
 • samotnie wychowujesz dziecko, które nie ukończyło 15 lat.

Utrata prawa do zasiłku

To, że zasiłek dla bezrobotnych został Ci przyznany, nie oznacza, że prawo do świadczenia nie może zostać utracone. Kuroniówkę stracisz z wielu powodów, a zaliczyć do nich można przede wszystkim:

 • utratę statusu osoby bezrobotnej
 • odmowę wykonania zaproponowanych prac interwencyjnych
 • odmowę przyjęcia odpowiedniej pracy dla bezrobotnego zaoferowanej przez urząd
 • niestawienie się w ciągu 14 dni w Powiatowym Urzędzie Pracy po zmianie miejsca zamieszkania
 • nieuzasadnionego niestawienia się na wezwanie do urzędu pracy
 • przebywaniu na leczeniu odwykowym powyżej 90 dni
 • podpisanie kontraktu socjalnego
 • pozostawanie w stanie niezdolnym do wykonywania pracy przez okres ponad 90 dni
 • przerwanie kursów, stażu lub szkoleń, na które wysłał Cię urząd pracy.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych.

Kto wypłaca zasiłek dla bezrobotnych?

Kuroniówkę, a więc zasiłek dla bezrobotnych wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, w którym zarejestrowałeś się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy.

W jakim terminie wpłacana jest kuroniówka?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w terminie ustalonym przez dany Urząd Pracy, jednak nie później niż do 14 dnia miesiąca, za jaki dotyczy świadczenie.

Źródła: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Total
0
Shares
Poprzedni
Urlop ojcowski 2023

Urlop ojcowski. Mniej czasu na skorzystanie z przysługującego prawa

Następny
Prokrastynacja

Prokrastynacja - zwykłe lenistwo, zaburzenie psychiczne czy choroba cywilizacyjna?

Sprawdź także
Total
0
Share