Follow
Newsletter

Zawody i zarobki. Pośrednik kredytowy – kim jest, ile zarabia, kto i jak może nim zostać?

Pośrednik kredytowy to zawód cieszący się sporą popularnością. Jak nim zostać i na jakie zarobki możesz liczyć?
pośrednik kredytowy
Kim jest pośrednik kredytowy a kim pośrednik kredytu hipotecznego? Ile zarabia pośrednik kredytowy i kto może nim zostać? Foto: AndreyPopov/Canva.

Zawód pośrednika kredytowego to profesja, na którą decyduje się coraz więcej nie tylko młodych osób. Specjaliści, a więc doświadczeni pośrednicy kredytowi, są w stanie zarobić nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie, ale konkurencja rośnie z roku na rok.

Z tego wpisu dowiesz się m.in.:

 • kim jest pośrednik kredytowy
 • czym zajmuje się pośrednik kredytowy
 • ile zarabia pośrednik kredytowy
 • jak zostać pośrednikiem kredytowym
 • jak zostać pośrednikiem hipotecznym
 • jaka jest różnica pomiędzy pośrednikiem kredytowym a pośrednikiem kredytu hipotecznego

Kim jest pośrednik kredytowy?

Pośrednik kredytowy to osoba lub firma, której zadaniem jest pomoc w doborze najlepszego produktu finansowego (kredytu lub pożyczki) z uwzględnieniem Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Jego zadaniem jest przedstawienie przynajmniej kilku ofert instytucji finansowych, a także wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udzieleniem finansowania.

Jak sama nazwa wskazuje, pośrednik kredytowy pośredniczy w procesie umowy kredytowej, jednak jego nadrzędnym celem musi być interes klienta (kredytobiorcy) – nawet gdy reprezentuje określonego kredytodawcę lub grupę kredytodawców.

Rodzaje pośredników kredytowych

Z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy pośredników kredytowych podzielić można na:

 • pośrednika kredytu hipotecznego
 • pośrednika kredytu konsumenckiego

Obie formy / rodzaje pośrednictwa regulowane są przez dwie odrębne ustawy:

 • Ustawę o kredycie konsumpcyjnym
 • Ustawę o kredycie hipotecznym

Wiele je także łączy, co dodatkowo może powodować spore problemy w zrozumieniu nawet samej terminologii, którą może posługiwać się pośrednik kredytowy i pośrednik kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego

Pośrednik kredytu hipotecznego to przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa kredytowego regulowane przez Ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ustawa ta jasno uregulowała pracę, ale także terminologię możliwą do stosowania przez pośredników kredytowych. I tak np. usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych świadczone mogą być wyłącznie przez kredytodawcę, zarejestrowanego w KNF pośrednika kredytowego lub jego agenta.

Art. 25. 1. ww. ustawy usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych mogą być świadczone wyłącznie przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta.

Zgodnie z Ustawą pośredników kredytu hipotecznego podzielić można na:

 • zależnych – powiązanych z określoną instytucją finansową
 • niezależnych – mogących posługiwać się mianem “niezależnego doradcy kredytowego”

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego

W myśl obowiązujących przepisów pośrednik kredytowy (pośrednik kredytu hipotecznego) lub pracujący dla niego agent, nie mogą określać się mianem “doradcy”, a swoich usług pośrednictwa promować jako “doradztwa”, jeśli są powiązani z jakimś kredytodawcą (pośrednik powiązany, pośrednik zależny).

Zależny pośrednik kredytowy to przedsiębiorca działający na rzecz konkretnego kredytodawcy lub grupy kredytodawców, których interesy reprezentuje. Jego praca sprowadza się zatem wyłącznie do wskazania rozwiązań oferowanych przez dany bank (banki), co znacząco zawęża ilość ofert, z których możesz skorzystać.

Niezależny doradca kredytowy (kredyt hipoteczny)

Niezależny doradca kredytowy, a więc pośrednik kredytu hipotecznego niepowiązany z żadnym kredytodawcą, to przedsiębiorca, którego celem jest przedstawienie Ci rozwiązań różnych podmiotów z sektora finansowego z naciskiem na Twój interes ekonomiczny.

Niepowiązany pośrednik kredytu hipotecznego może posługiwać się mianem “niezależny doradca kredytowy” w kontekście kredytów hipotecznych, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego wynagrodzenie nie pochodzi od banków (prowizja, etc.). Kwestie te zostały omówione w Rozdziale 3 “Świadczenie usług doradczych” Ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Obowiązkiem takiego pośrednika kredytowego (niezależnego doradcy kredytowego w kontekście kredytów hipotecznych) jest przedstawienie minimum trzech ofert kredytów hipotecznych różnych instytucji oraz dążenie do wyboru najkorzystniejszej dla Ciebie – kredytobiorcy – oferty kredytu hipotecznego.

Kto może być pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pośrednikiem kredytu hipotecznego może być wyłącznie przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, co wynika wprost z Art. 47 oraz Art. 48 Ustawy o kredycie hipotecznym.

 • Art. 47. Działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów.
 • Art. 48. 1. Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „zezwoleniem”, i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Rejestr pośredników kredytu hipotecznego oraz Rejestr agentów kredytu hipotecznego są jawne i dostępne na stronach Komisji Nadzoru Finansowego – (KNF Pośrednik kredytowy).

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego?

To, jakie warunki musisz spełnić, aby zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego, zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób zamierzasz świadczyć swoje usługi.

Gdy zamierzasz pośredniczyć w sprzedaży kredytów hipotecznych jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego:

 • wyłącznie jednej grupy kredytodawców skonsolidowanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), lub
 • określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców skonsolidowanych, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych;

potrzebne będzie Ci zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpis w Rejestrze pośredników kredytu hipotecznego.

Zezwolenie takie zdobędziesz wyłącznie wtedy, gdy przejdziesz egzamin pośrednika kredytu hipotecznego składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Z egzaminu zwolnione są jednak osoby z tytułem magistra ekonomii lub prawa.

Egzaminu na pośrednika kredytowego, a tym samym zezwolenia KNF-u nie potrzebują zaś:

 • agenci w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego świadczący usługi na rzecz zarejestrowanego pośrednika kredytu hipotecznego – wystarczy wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych, który w twoim imieniu składa pośrednik kredytu hipotecznego;
 • powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – jeśli działasz w imieniu tylko jednego kredytodawcy (np. banku) i masz wpis do rejestru pośredników kredytowych

Kto może zostać pośrednikiem kredytowym

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim Art. 59da. 2. pośrednikiem kredytowym może być wyłącznie:

 1. osoba fizyczna, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 2. osoba prawna, której członkowie zarządu spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1;
 3. spółka nieposiadająca osobowości prawnej, której wspólnicy albo członkowie
  zarządu spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1.

Jak zostać pośrednikiem kredytowym (kredyt konsumpcyjny)

W celu świadczenia usług pośrednictwa kredytowego niezbędne jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego stosownego zgłoszenia, co wynika wprost z Art. 59da. 1. Ustawy o kredycie konsumenckim, który brzmi:

Pośrednik kredytowy może podjąć wykonywanie działalności
pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich po uzyskaniu wpisu w dziale
drugim rejestru pośredników kredytowych, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320),
zwanego dalej „rejestrem”.

Wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych składasz w KNF wraz z wymaganymi załącznikami wyszczególnionymi na stronach Komisji Nadzoru Finansowego. Opłata od wpisu wynosi aktualnie 600 zł. Każda zmiana lub wykreślenie z rejestru pośredników kredytowych będzie kosztować się dodatkowe 200 zł.

Pamiętaj także, że do świadczenia usług pośrednictwa kredytowego niezbędne będzie dokonanie zmian w kodach PKD Twojej działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego, którą reprezentujesz.

Co istotne, aby zostać pośrednikiem kredytowym, nie musisz zdawać egzaminu, jak ma to miejsce w przypadku pośrednictwa kredytu hipotecznego, o czym poniżej.

Twoja kariera stoi w miejscu? W jej rozwinięciu pomocny może coaching zawodowy

Pośrednik kredytowy zarobki

Zarobki pośrednika kredytowego zależne są od ilości “sprzedanych kredytów” oraz prowizji, którą otrzymuje od instytucji finansowej. Z uwagi na podział pośredników kredytowych (pośrednik kredytu konsumenckiego, pośrednik kredytu hipotecznego) wysokość prowizji uzależniona jest od rodzaju kredytu. Wpływ na wynagrodzenie pośrednika kredytowego ma także wartość udzielonego kredytu.

Wg. danych przedstawianych przez niektórych pośredników kredytowych oraz osób świadczących usługi pośrednictwa kredytowego, prowizja za udzielenie kredytu może wynosić od 4 do nawet 8 procent, jednak mowa tutaj przede wszystkim o kredytach konsumpcyjnych.

Nieco inne stawki prowizji będą w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie za medianę uznać można 1-2 procent wartości udzielonego finansowania. Jeśli jako pośrednik kredytu hipotecznego sprzedaż w miesiącu 3 kredyty hipoteczne opiewające na łączną kwotę 990 tysięcy złotych (średnio 330 tys. / kredyt hipoteczny), wysokość Twojej prowizji może wynieść od 9,9 tys. zł do blisko 20 tys. zł. Od tego niezbędne będzie jednak odprowadzenie podatku, składek ZUS oraz odjęcie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie znaleźć pracę jako pośrednik kredytowy?

Jako pośrednik kredytowy możesz podjąć pracę zarówno w bankach czy SKOK-ach udzielających kredytów zarówno konsumenckich, jak i hipotecznych. Bez trudu znajdziesz zatrudnienie także u brokerów kredytowych, świadczących usługi pośrednictwa w sprzedaży kredytów.

Jeśli wolisz działać niezależnie, a więc nie wiązać się z żadnym bankiem, SKOK-iem czy brokerem kredytowym, możesz podjąć działalność “na własną rękę”, o ile jesteś w stanie znaleźć klientów gotowych skorzystać z Twoich usług.

Pośrednik kredytowy – wykształcenie

Rozważając pracę pośrednika kredytowego, powinieneś wiedzieć, że nie potrzebujesz w tym celu specjalnego wykształcenia. W myśl obowiązujących przepisów wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz pewne cechy charakteru i umiejętności, które w pracy z klientami będą niezbędne.

Wykazując się szczerością, aby świadczyć usługi pośrednictwa kredytowego niezbędna będzie Ci wiedza dotycząca finansowania, którą możesz zdobyć na szkoleniach i kursach dla osób planujących podjęcie pracy w sektorze finansowym. Niezbędne będzie także poznanie terminologii finansowej, umiejętność analizy oraz rzetelnej oceny sytuacji materialnej kredytobiorcy.

Jeśli Twoim celem jest pośrednictwo w kredytach hipotecznych, bez znajomości przynajmniej podstaw rynku finansowego oraz rynku nieruchomości państwowy egzamin może Cię zwyczajnie przytłoczyć i po prostu nie otrzymasz zezwolenia na świadczenie tego typu usług.

Kurs na pośrednika kredytowego

Jeśli dopiero rozważasz podjęcie pracy jako pośrednik kredytowy, pomocne mogą być w tym szkolenia oferowane przez firmy specjalizujące się w nauczaniu o finansach. Mimo że prawo nie narzuca na osoby ubiegające się o zawód pośrednika kredytowego konieczności ukończenia szkoleń czy kursów zawodowych, to zdanie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego może stanowić problem bez zdobycia wcześniej wiedzy.

Kurs na pośrednika kredytu hipotecznego poszerzy Twoją wiedzę dotyczącą tematów wymienionych przez KNF, a więc:

 1. kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 2. przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy;
 3. zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 4. wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 5. organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 6. funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 7. standardów etyki biznesu;
 8. procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 9. zagadnień finansowych i ekonomicznych.

Źródła:

FAQ – Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pracy pośrednika kredytowego.

Ile wynosi prowizja pośrednika kredytowego?

Wysokość prowizji pośrednika kredytowego zależna jest przede wszystkim od rodzaju kredytu. Jeśli mowa o kredytach konsumenckich, np. kredycie gotówkowym, prowizja może wynieść od 3 do 6, a niekiedy nawet 8 procent. Przy kredytach hipotecznych wysokość prowizji jest zwykle znacznie niższa, jednak rekompensuje to kwota udzielonego klientowi finansowania. Stawka prowizji przy kredycie hipotecznym sięga zwykle od 1 do 2 procent.

Total
0
Shares
Poprzedni
minimalne wynagrodzenie 2023

Minimalne wynagrodzenie 2023. Ile wynosi najniższa krajowa w tym roku?

Następny
Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego (warunki, egzamin, kursy)?

Sprawdź także
Marketer - kim jest i czym się zajmuje?
Czytaj więcej

Marketer – kim jest i czym się zajmuje?

Na skróty Ukryj Kim jest marketer?Czym zajmuje się marketer?Jak zostać marketerem?Cechy dobrego marketeraIle zarabia marketer?Wymagania pracodawcówPodsumowanie W dzisiejszym,…
Total
0
Share