Follow
Newsletter

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego (warunki, egzamin, kursy)?

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego
Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego? Foto: vgajic/canva

Praca pośrednika kredytowego może obfitować w całkiem pokaźne zyski, zwłaszcza wtedy, gdy zajmujesz się sprzedażą kredytów mieszkaniowych. Nic zatem dziwnego, że profesją tą interesuje się coraz więcej osób. Sprawdzamy, jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego oraz czy niezbędne jest ukończenie określonych studiów lub kursów.

Z tego wpisu dowiesz się m.in.:

 • kim jest pośrednik kredytu hipotecznego
 • kto może zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego
 • jakie wykształcenie musi mieć pośrednik kredytu hipotecznego
 • jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego
 • jak wygląda egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego

Kim jest pośrednik kredytu hipotecznego?

Pośrednik kredytu hipotecznego to przedsiębiorca, którego zadaniem jest pomoc konsumentom w podjęciu decyzji kredytowej oraz dopełnieniu formalności związanych z zaciągnięciem kredytu na cele mieszkaniowe. Jak sama nazwa wskazuje, pośrednik kredytu hipotecznego pośredniczy w procesie kredytowym (nie jest kredytodawcą), jednak jego celem jest wybór najlepszej, z punktu widzenia konsumenta, oferty kredytu mieszkaniowego.

W tym wpisie dokładnie opisaliśmy, kim jest pośrednik kredytowy i jaka jest jego rola w procesie ubiegania się o nowe zobowiązanie lub restrukturyzację aktywnego zobowiązania.

WAŻNE! Na podstawie Art. 47. Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami “działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego, oraz agentów”.

Kto może być pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Od dnia wejścia w życie Ustawy o kredycie hipotecznym, aby zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego, niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego oraz dokonanie wpisu w Rejestrze pośredników kredytowych.

Zezwolenie będzie Ci niezbędne jednak tylko wtedy, gdy planujesz świadczyć usługi pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych:

 • wyłącznie jednej grupy kredytodawców skonsolidowanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), lub
 • określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców skonsolidowanych, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych;

W myśl aktualnych przepisów pośrednikiem kredytu hipotecznego może zostać:

1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także twoich pracowników);
 • ma co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
 • ukończy z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego;

2. spółka prawa handlowego, której członkowie zarządu

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to także pracowników spółki);
 • nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także pracowników);
 • mają co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
 • zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku;

3. spółka osobowa, której wspólnicy (osoby fizyczne) lub członkowie zarządu (osoby prawne):

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy to także pracowników spółki);
 • nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to także pracowników);
 • mają co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej;
 • zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, ale nie później niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

WAŻNE! Egzamin państwowy, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób z tytułem magistra ekonomii lub prawa.

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego (krok po kroku)

Jeśli spełniasz przewidziane w Ustawie warunki, aby zostać pośrednikiem kredytów hipotecznych, musisz wykonać kilka poniższych kroków.

1. Przystąp do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

Pierwszym krokiem, który musisz wykonać, by móc świadczyć usługi pośrednictwa w kredytach hipotecznych jest zdanie egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego. Nie musisz do niego podchodzić, jeśli posiadasz tytuł magistra prawa lub ekonomii. Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożysz na stronach KNF.

2. Złóż wniosek o zezwolenie na świadczenie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego

Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług pośrednictwa kredytów hipotecznych musisz złożyć w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • listownie (wysyłając na adres ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa);
 • osobiście w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego;
 • online (podpisując go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

Do wniosku o zezwolenie na świadczenie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego dołącz wymagane dokumenty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to:

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Zaświadczenie o niekaralności (oryginał, uwierzytelniona kopia)
 • Oświadczenie o tym, że nie orzeczono wobec Ciebie lub osób pełniących w spółce funkcje zarządcze upadłości
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

W przypadku, gdy posiadasz tytuł magistra prawa lub ekonomii wniosek o zezwolenie na świadczenie usług pośrednika kredytów hipotecznych możesz złożyć w dowolnym momencie. W przypadku, gdy niezbędne było przystąpienie do egzaminu państwowego, na złożenie wniosku o zezwolenie masz 2 lata od pozytywnego ukończenia egzaminu.

3. Poczekaj na decyzję

Na wydanie decyzji Komisja Nadzoru Finansowego ma dokładnie 30 dni od dnia złożenia przez Ciebie kompletnego wniosku. Jeśli okaże się, że są w nim braki formalne, zostaniesz wezwany do ich uzupełniania.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, KNF automatycznie wpisze Cię do rejestru pośredników kredytu hipotecznego i od tego dnia będziesz mógł świadczyć swoje usługi.

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru i trwa 110 minut. Terminy egzaminów wyznacza Komisja Nadzoru Finansowego i udostępnia je na tej stronie. W tym samym miejscu znajdziesz wniosek, który musisz złożyć, by móc przystąpić do egzaminu w wybranym przez siebie terminie.

Złożenie wniosku możliwe jest na kilka sposobów:

 • osobiście w biurze podawczym UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w godzinach 8.15-16.00)
 • drogą pocztową na adres UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419)
 • drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres: egzaminy@knf.gov.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP

Konieczne będzie także uiszczenie opłaty za przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych, która wynosi aktualnie 600 zł.

Tematy egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych

Na egzaminie możesz oczekiwać pytań dotyczących:

 • kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 • przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy;
 • zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 • wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 • organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 • funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 • standardów etyki biznesu;
 • procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • zagadnień finansowych i ekonomicznych.

Pytania egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego z lat ubiegłych.

Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego bez zezwolenia

Mimo że Ustawa narzuca na pośredników konkretne regulacje, to zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego nie potrzebują:

 • agenci w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego świadczący usługi na rzecz zarejestrowanego pośrednika kredytu hipotecznego – wystarczy wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych, który w twoim imieniu składa pośrednik kredytu hipotecznego;
 • powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – jeśli działasz w imieniu tylko jednego kredytodawcy (np. banku) i masz wpis do rejestru pośredników kredytowych

Jeśli należysz do jednej z tych grup, wystarczy, że dokonasz wpisu w rejestrze pośredników prowadzonym przez KNF.

Kurs na pośrednika kredytu hipotecznego

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja wiedza na temat ekonomii i prawa jest wystarczająca, aby pozytywnie ukończyć egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, warto rozważyć wzięcie udziału w dodatkowym szkoleniu z tematów wymienionych powyżej. Pomocne mogą być także poradniki finansowe oraz profesjonalnie przygotowany kurs finansowy online.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego wpisu wiesz już, jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego. Jeśli nie, poniżej znajdziesz linki z dodatkowymi informacjami.

Źródła:

Total
0
Shares
Poprzedni
pośrednik kredytowy

Zawody i zarobki. Pośrednik kredytowy - kim jest, ile zarabia, kto i jak może nim zostać?

Następny
urlop z powodu siły wyższej

Urlop z powodu działania siły wyższej. Od kiedy, kto skorzysta, jakie przesłanki?

Sprawdź także
Total
0
Share